Esteu aquí

Avís legal www.socialglobal.info

La utilització d’aquest lloc web queda sotmesa al present avís legal, qualsevol ús que se’n faci,
tant dels serveis com dels continguts, implicarà la seva acceptació.

1. Introducció i dades del CEESC
Titular del domini www.socialglobal.info: Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de
Catalunya, en endavant CEESC, i responsable dels fitxers generats amb les dades de caràcter
personal subministrats pels usuaris a través d’aquest lloc web, inscrit en el registre del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número EIES/C-2015 i NIF
Q5850040F.
CIF: Q5850040F
Activitat: Col·legi professional
Domicili: Carrer Aragó, 141-143 4a. Planta (08015) de Barcelona, Espanya.
Tel: +34 934 521 008
Correu electrònic: info@socialglobal.info ceesc@ceesc.cat

2. Accés

2.1. L’accés a la informació del lloc web així com a la seva navegació serà lliure i gratuïta. No
obstant això, per accedir a la informació d’àmbit internacional sobre la professió és necessari
ser col·legiat/ada del CEESC i fer servir l’usuari i contrasenya propis.

2.2. Queda prohibit l’accés al lloc web a infants i adolescents menors d’edat, tret que comptin
amb l’autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals
seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec,
conforme a la normativa vigent. En tot cas, es presumirà que l’accés realitzat per un menor al
lloc web s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o
representants legals.

3. Política de protecció de dades de caràcter personal
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de
Caràcter Personal LOPD i el seu Reglament de desenvolupament 1720/2007 de 21 de
desembre, el CEESC informa del següent:

3.1. En remetre l’usuari dades de caràcter personal a través de la nostra web, formularis o
correu electrònic, es compromet a acceptar, complir i respectar les normes legals vigents
sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

3.2. Les dades que se sol·licitin a través d’aquesta web responen a la finalitat i activitat que
desenvoluparà www.socialglobal.info i en cap cas seran cedits o utilitzats per a cap altra
finalitat que no sigui l’explicada en aquesta web. Totes les dades són tractades amb absoluta
confidencialitat, no sent accessibles a tercers per a finalitats diferents per a les quals han estat
autoritzades.

3.3. El CEESC, com a responsable de fitxers, fa ús del fitxer “Col·legiats” que compleix amb els
requisits legals establerts en les normes legals citades i a través del qual se sol·liciten, entre
d’altres, les dades següents: nom, cognoms, adreça, correu electrònic i document d’identitat.

3.4. L’usuari de la comunitat SocialGlobal respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les
dades facilitades, de la seva capacitat jurídica i la seva majoria d’edat; així com també, de la
seva exactitud i pertinença, reservant-se al CEESC el dret a excloure tot aquell usuari que hagi
facilitat dades falses, inadequades i inexactes, sense perjudici de les altres accions que
procedeixin en Dret.

3.5. Qualsevol usuari pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de
les seves dades de caràcter personal subministrades a través de fax (935 183 054) o correu
electrònic (info@socialglobal.info; ceesc@ceesc.cat) o mitjançant comunicació escrita per
correu postal dirigida a: c. Aragó, 141-143 4a. planta (08015) Barcelona. CIF: Q5850040F.
Cal que indiqui clarament en l’assumpte: Tutela de Drets LOPD, i adjuntant un document
identificatiu i precisant el dret o els drets que desitja exercir. També per a l’exercici d’aquests
drets pot consultar la web www.agpd.es.

3.6. El CEESC assumeix la responsabilitat en l’adopció de mesures de seguretat d’índole tècnica
i organitzativa de nivell bàsic per protegir la confidencialitat i integritat de la informació,
d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Persona i el seu Reglament de Desenvolupament 1720/2007 de 21 de desembre.

3.7. El CEESC podrà conservar les dades de caràcter personal de l’usuari i/o participant, una
vegada acabada la relació, durant el termini previst en les disposicions legals aplicables perquè
el CEESC en cas de ser necessari, pugui aportar proves del compliment de les seves obligacions
envers l’usuari.

3.8 El CEESC podrà utilitzar cookies. Les cookies són fitxers de text que s’envien al disc dur per
facilitar als ordinadors un accés més ràpid a la pàgina web seleccionada. La finalitat de les
cookies del CEESC és personalitzar els serveis que ofereix, facilitant informació que pugui ser
d’interès de l’usuari. Les cookies no extreuen informació dels ordinadors, ni en determinen la
localització. Si malgrat això, l’usuari no desitja que s’instal·li en el seu disc dur una cookie, cal
configurar el navegador del l’ordinador per no rebre-les. No obstant això, el sistema avisa
l’usuari que, en tot cas, la qualitat de funcionament de la pàgina web pot disminuir.

4. Responsabilitat del CEESC

4.1 Ús incorrecte del Lloc
El CEESC ha creat el Lloc www.socialglobal.info per oferir un servei especialitzat
d’acompanyament i assessoria per a aquells agents de l’acció social que estiguin explorant la
possibilitat de desenvolupament professional fora de les nostres fronteres.
No obstant això, no pot controlar-ne la utilització de forma diferent a la prevista en el present
Avís Legal. Per tant, l’accés al Lloc i l’ús correcte de la informació que conté són responsabilitat
de qui realitza aquestes accions, no sent responsable el CEESC de l’ús incorrecte, il·lícit o
negligent que en pugui fer l’usuari, ni del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats
de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del Lloc i
dels serveis. Així mateix, el CEESC tampoc serà responsable dels perjudicis de tota naturalesa a
causa de la suplantació de la personalitat d’un tercer, efectuada per un usuari en qualsevol
classe de comunicació realitzada a través del Lloc web.

4.2 Utilització dels continguts
EL CEESC facilita tots els continguts del seu Lloc web de bona fe i realitzarà els seus millors
esforços perquè aquests estiguin permanentment actualitzats i vigents; no obstant això, el
CEESC no pot assumir cap responsabilitat pel que fa a l’ús o accés que en realitzin els usuaris
fora de l’àmbit al qual es dirigeix el Lloc, la responsabilitat final d’aquest ús recaurà sobre
l’usuari.
El CEESC es reserva el dret a realitzar canvis en el Lloc sense previ avís, amb l’objecte
d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Lloc o del seu disseny. Els
continguts i serveis del Lloc s’actualitzen periòdicament. Com que l’actualització de la
informació no és immediata, se suggereix els usuaris que comprovin sempre la vigència i
exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en el Lloc. Així mateix, les condicions i
termes que es recullen en el present Avís Legal poden variar, per la qual cosa cal revisar
aquests termes quan es visiti de nou el Lloc.

4.3 Virus
EL CEESC es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per intentar garantir a l’usuari
l’absència de virus, cucs, cavalls de Troia i elements similars en el seu Lloc. No obstant això,
aquestes mesures no són infal·libles i, per això, no pot assegurar totalment l’absència
d’aquests elements nocius. En conseqüència, el CEESC no serà responsable dels danys que
aquests puguin produir a l’usuari.

4.4 Fallades tecnològiques
EL CEESC ha conclòs tots els contractes necessaris per a la continuïtat del seu Lloc i realitzarà
els seus millors esforços perquè aquest no pateixi interrupcions, però no pot garantir
l’absència de fallades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat del Lloc i dels serveis
continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis
que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionades per
desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables al CEESC.

4.5 Enllaços externs
El CEESC facilita l’accés a altres pàgines web considerades d’interès de l’usuari. L’objectiu
d’aquests enllaços és únicament facilitar la cerca a través d’Internet dels recursos que puguin
interessar l’usuari. No obstant això, algunes d’aquestes pàgines no pertanyen al CEESC ni se’n
fa una revisió dels continguts, per la qual cosa en cap moment es podrà considerar el CEESC
responsable, ni del funcionament de la pàgina enllaçada ni dels possibles danys que puguin
derivar-se de l’accés o ús de la mateixa.

4.6 Durada i terminació
La prestació del servei del Lloc i els altres serveis oferts en el mateix té, en principi, una durada
indefinida. EL CEESC podrà, no obstant això, donar per acabada o suspendre la prestació del
servei del Lloc i/o de qualsevol dels serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que
s’hagi disposat sobre aquest tema en les corresponents Condicions Particulars.

5. Els usuaris

5.1 Condició d’usuari
La utilització del Lloc atribueix la condició d’usuari del Lloc (d'ara endavant, "usuari") i implica
l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses tant en el
present Avís Legal com en la Política de Privacitat.

5.2 Responsabilitats de l’usuari
L’usuari es compromet a utilitzar els serveis del Lloc d’acord amb els termes expressats en el
present Avís Legal, sent responsable del seu ús correcte. Sense perjudici del que s'exposa a
continuació, l’usuari s’obliga a no utilitzar el Lloc per a la prestació de serveis, la realització
d'activitats publicitàries o d'explotació comercial.

5.3 Veracitat de les dades proporcionades per l’usuari
Alguns dels serveis oferts requereixen el previ registre de l’usuari, per a la utilització del qual
haurà de donar-se d’alta com a Usuari de la web de el CEESC, havent de llegir i acceptar
expressament, en el moment anterior a efectuar la seva alta en el servei, les condicions de
registre i la Política de Privadesa.
Tota la informació que faciliti l’usuari haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix
l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament
dels formularis necessaris per al registre i accés a determinats serveis. Serà així mateix
responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada al CEESC permanentment
actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’usuari. En tot cas,
l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels
perjudicis que causi al CEESC o a tercers per la informació facilitada.

5.4 Ús dels continguts del lloc
Tant el disseny del Lloc i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius
que hi apareixen, pertanyen al CEESC o a entitats col·laboradores i estan protegits pels
corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment, estan protegits pels
corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, les imatges, logos i melodies, etc.
continguts en el servidor del CEESC. En cap moment podrà entendre’s que l’ús o accés al Lloc
i/o als serveis oferts en el mateix atribueixen a l’usuari cap dret sobre les citades marques,
noms comercials i/o signes distintius.
El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra
activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que hi hagi autorització expressa del
CEESC. La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquest Lloc atorgada a l’usuari es limita a la
descàrrega per part de l’usuari d’aquest contingut i el seu ús professional, sempre que els
citats continguts romanguin íntegres.
El CEESC declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per
això, si l’usuari considera que aquest lloc pot estar violant els seus drets, es prega que es posi
en contacte amb el CEESC a les següents adreces de correu electrònic ceesc@ceesc.cat o
info@socialglobal.info.
El CEESC prohibeix expressament la realització de framings o la utilització per part de tercers
de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del
seu Lloc.

6. Legislació i jurisdicció aplicable
Amb caràcter general, el tractament de les dades de caràcter personal, es realitza de
conformitat amb la Llei Orgànica 15/ 1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el seu
Reglament de desenvolupament, i la Llei 34/ 2002, de Serveis de la Societat d'Informació i de
Comerç Electrònic i les seves modificació. Els usuaris i/o participants amb renúncia expressa a
qualsevol fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la
legislació i jurisdicció espanyola, específicament als tribunals de Barcelona. Els usuaris i/o
participants d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten
voluntàriament.